CAP 7 E

Durchschub- Spülmaschine

 

 

 

Korb: 500x500

 

Masse: B/T/H  625x740x1490

Strom: 400 V

 

 

CAP 10 E

Durchschub- Spülmaschine

 

 

 

Korb: 500x500

 

Masse: B/T/H  625x740x1460

Strom: 400 V

 

 

CAP 12 E

Durchschub- Spülmaschine

 

 

 

Korb: 500x500

 

Masse: B/T/H  625x740x1460

Strom: 400 V

 

 

CAP 15 E BT

Durchschub- Spülmaschine

 

 

 

Korb: 500x600

 

Masse: B/T/H  725x760x1560

Strom: 400 V